Aquestes condicions d'ús (a partir d'ara, avís legal) són per a les persones majors d'edat i les menors amb autorització, i regulen l'accés i la utilització de la pàgina web www.ingedicions.com (a partir d'ara, la web) que la companyia ING Edicions posa a disposició dels usuaris d'Internet. Accedir-hi implica acceptar aquest avís legal.

 

DADES D'IDENTIFICACIÓ

Vostè està visitant la pàgina web www.ingedicions.com, que és titularitat d'Ivette Noguera Garcia Societat Limitada, amb CIF B64341399.

- Adreça física:
Avenida Josep Tarradellas, 118, 1r B 08029 Barcelona
- Contacte:
ing@ingedicions.com Tel.: +34 93 419 59 59 / + 34 934 94 16 46
- Dades Mercantiles:
Registro mercantil de Barcelona, tomo 38999, folio 163, hoja B-334689, inscripción 1.


ACCÉS A LA PÀGINA WEB I CONTRASENYES

Per norma general no s'exigeix la prèvia subscripció o el registre com a usuari per poder accedir i utilitzar la pàgina web, tot i que, per poder utilitzar o veure determinats continguts, sí que és necessari.

Les dades dels usuaris obtinguts a partir de la subscripció o el registre en aquesta pàgina web estan protegits per contrasenyes escollides pels mateixos subscriptors. L'usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la per tal que no l'utilitzin tercers sense autorització. L'usuari haurà de notificar a ING Edicions, de manera immediata, qualsevol ús no autoritzat del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web dels quals hagi tingut coneixement.

ING Edicions adopta les mesures tècniques i d'organització necessàries per tal de garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, i tractament i/o accés no autoritzat conforme a la llei establerta per la legislació espanyola de Protecció de dades de caràcter personal.

ING Edicions no es fa responsable de la revelació o l'ús de les dades personals dels usuaris a tercers per causes que no se li puguin atribuir.


UTILITZACIÓ CORRECTA DE LA PÀGINA WEB

L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i els serveis conforme a la llei, al present avís legal, als bons costums i a l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari no utilitzarà la pàgina web, els seus continguts ni els serveis amb finalitats illícites o contràries al contingut d'aquest avís legal, que puguin afectar els interessos o els drets de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar la pàgina web, els seus continguts i serveis, o impedir-ne el gaudi per part dels altres usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar, de qualsevol forma, les dades, els programes o els documents electrònics de la web.

L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés dels altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ING Edicions ofereix els seus serveis, i a no realitzar accions que els malmetin, interrompin o hi generin errors.

L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, controls ActiveX..., qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol alteració dels sistemes informàtics d'ING Edicions o de tercers. 


PUBLICITAT

Algunes parts del lloc web poden contenir publicitat, o poden fer patrocinis. Els anunciants i els patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix les lleis.

ING Edicions no es responsabilitza de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per fer qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta web, poden contactar amb aquesta adreça: ing@ingedicions.com


ENLLAÇOS DE TERCERS

Aquest avís legal només inclou la pàgina web i els continguts d'ING Edicions, i no s'aplica als enllaços o les pàgines web accessibles a través de la present pàgina web, ja que no estan sota el control d'ING Edicions, i per tant no es fa responsable del seu contingut, dels canvis o de les actualitzacions.

Aquests enllaços només es proporcionen per tal d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i no implica l'aprovació de la pàgina web per part d'ING Edicions.

 

PROPIETAT INTELLECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina web, si no s'indica el contrari, pertanyen exclusivament a ING Edicions, de la mateixa manera que el disseny gràfic, el codi font, els logos, els textos, els gràfics, les illustracions, les fotografies i els altres elements que hi puguin aparèixer.

De la mateixa manera, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe de la web estan protegits per la llei.

ING Edicions no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intellectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la web i els serveix que s'hi ofereixen.

Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de continguts d'aquesta web constitueix una infracció dels drets de propietat intellectual i/o industrial d'ING Edicions.

  

SECCIÓ DE COMUNITAT

ING Edicions ofereix als usuaris la possibilitat d'introduir comentaris i/o d'enviar fotografies per incorporar-les a les seccions corresponents, així com participar en fòrums de debat i mantenir converses amb altres usuaris. La publicació dels comentaris i fotografies està subjecta a aquest avís legal.

L'usuari que hagi fet els comentaris o hagi enviat les fotografies se'n farà responsable, ja que no reflecteixen l'opinió d'ING Edicions, i ING Edicions no en fa declaracions al respecte.

ING Edicions no es farà responsable, si no l'obliga la llei, dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els comentaris i/o les fotografies, ni tampoc dels danys i perjudicis que es puguin derivar de la seva inserció.

L'usuari cedeix a ING Edicions els drets de reproducció, ús, disitribució, comunicació pública i qualsevol tipus d'activitat sobre el text i/o les fotografies, tant en format electrònic, digital, en paper, com en qualsevol altre tipus de soport. I, especialment, l'usuari cedeix els drets per inserir tant el text com les fotografies a la pàgina web amb la finalitat que els altres usuaris hi puguin accedir.

L'usuari, per tant, declara ser el titular dels drets sobre els textos i/o les fotografies, o garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris del seu autor o propietari per tal que ING Edicions els utilitzi a través a la pàgina web.

ING Edicions no es fa responsable, si no l'obliga la llei, dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'ús, la reproducció, la distribució, la comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que es realitzi sobre els textos i/o fotografies que es trobin protegits per drets de propietat intellectual de tercers, sense que l'usuari hagi obtingut una autorització prèvia dels titulars per fer-ne ús.

Així mateix, ING Edicions es reserva el dret a retirar de manera unilateral els comentaris i/o fotografies que es trobin en qualsevol altra secció de la web quan ho cregui oportú.

ING Edicions no es fa responsable de la informació enviada per l'usuari que pugui ser illícita o que pugui danyar béns o drets de tercers susceptibles de ser indemnitzats. En el moment que ING Edicions tingui coneixement efectiu que té aquest tipus de dades, es compromet a actuar amb diligència per tal de retirar-los o fer-hi impossible l'accés.

També s'informa l'usuari que, amb l'objectiu de permetre un major control sobre la privacitat del seu perfil, ING Edicions li dóna la possibilitat de limitar, en qualsevol moment, l'accés d'altres usuaris al seu perfil a través d'eines que es poden trobar a la mateixa secció.

En tot cas, per posar qualsevol tipus de reclamació relacionada amb els continguts inserits a la comunitat o en les seccions anàlogues, ho pot fer dirigint-se a la següent direcció de correu electrònic: ing@ingedicions.com.


XARXES SOCIALS

L'usuari podrà unir-se als grups que ING Edicions té a les diferents xarxes socials, i també a la seva pròpia comunitat, descrita a l'apartat anterior, amb la finalitat de compartir els llibres que tingui a la biblioteca i posar-se en contacte amb altres lectors membres del grup.

L'usuari que es faci seguidor del grup ING Edicions accepta les condicions d'ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'usuari podrà enviar a ING Edicions les seves dades de caràcter personal a través de diferents formularis que, amb aquesta finalitat, consten a la pàgina web. Aquests formularis incorporen un text legal referent a la protecció de dades personals que compleix les exigències establertes a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre.

Preguem que els textos legals es llegeixin bé abans de donar qualsevol tipus d'informació personal.

 

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D'EDAT

En compliment del Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, la protecció de dades de caràcter personal, ING Edicions, per tal de tractar la informació dels menors de 14 anys, demanarà el consentiment dels pares o tutors.

ING Edicions s'encarregarà de posar en marxa els procediments que garanteixin que s'han comprovat d'una manera efectiva l'edat del menor i la veracitat del consentiment dels pares, tutors o representants legals. Així, cada vegada que un menor participi en una promoció organitzada per ING Edicions se sollicitaran les dades d'identificació del pare o tutor, la direcció postal, i també l'adreça de correu electrònic, amb la finalitat de reafirmar el consentiment, així com una còpia del DNI o del Llibre de Família.


COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza cookies; petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i ens permeten conèixer la següent informació:

Data i hora de l'última visita a la pàgina web

Disseny de continguts que l'usuari va escollir en l'última visita

Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides

L'usuari pot impedir que es generin cookies a través de la configuració del seu navegador.


MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

ING Edicions es reserva el dret a desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment, les condicions d'ús d'aquesta pàgina web, de manera que l'usuari les hauria de llegir periòdicament.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre ING Edicions i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent, i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari.

ING Edicions perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions d'ús, de la mateixa manera que la mala utilització del lloc web, i exercirà totes les accions civils i penals legals que es requereixin.

American Express Mastercard PayPal Visa